东洲初稿-明-夏良胜卷十二

卷十二 第 1a 页 WYG1269-0959c.png
钦定四库全书
 东洲初稿卷十二
      明 夏良胜 撰
 仕止随录
 南归
  有感五首
国士悲难遇怜才既有年悬腰多白玉举首见青天五
位遥当极六龙时待边秋旻上飞翮谁许附孤骞
卷十二 第 1b 页 WYG1269-0959d.png
朔漠收遗镞宫门悬腐狼君臣元自性富贵讵相望武
略休传箭文明合正裳高冈乱鸣凤应不待朝阳
圣明六合御苦乐一人均频有江淮报难回天地春亲
忍死相食望穷生及新至尊忧恻意前席几廷臣
软草忌先剪孤根甘后凋不将忠悃报真负圣明朝丹
极龙旗动千官万里遥经年欲忘味岂尽为闻韶
石虎射羽没惊鸟落丸疑月氐报何急云台功尚迟辑
瑞思彝典越裳劳译词生全臣子愿筮卜见明夷
卷十二 第 2a 页 WYG1269-0960a.png
  与国裳太史汝信仪曹初议入疏
昔年宾宴为兄弟此日鸣珂总帝臣笔舌果回天地力
肝肠初对简编亲梦陪铁汉无沾背坐宥金人合致身
独使銮舆随去住瘠肥安忍视孤秦
  惟浚太常见访相期预疏
邻郡有佳士朝绅推俊人春风坐岁月秋水赋形神孤
危标节槩开济抱经纶朽腐何堪仗幽怀忆远巡
  草疏有怀
卷十二 第 2b 页 WYG1269-0960b.png
郎署年来衰飒多身谋无奈国忧何篝灯细读治安策
掷笔难追正气歌须信朝廷符泰运未应纲纪付颓波
一函封事千行泪愿彻宸旒乙览过
  谏南巡疏
奏为恳留圣驾事近日臣伏闻传奉圣旨将欲南巡内
外大小臣工皇惑莫知所措咸谓功每忽于垂成倖不
可以再恃陛下往岁巡边京师震慑边境绎骚近幸回
銮称庆无地今复再议南巡意外之虑有臣子不忍言
卷十二 第 3a 页 WYG1269-0960c.png
者是以内阁九卿及科道等官沥诚摅忠伏阙上疏仰
祈圣明必见开纳然犹未奉明旨处分岂以丰屋之下
壅不以闻抑以逆耳之言苦于难入臣义均犬马心益
惊疑方今东南之祸不独江淮西北之忧近在辇毂庙
祀之鬯位不可以久虚圣母之孝养不可以恒旷宫壸
之孕祥尚可以早图机务之繁重未可以尽委师臣之
号传闻海内恐生觊觎之阶家将之属纳于禁近讵忘
邻敌之患此臣子所以痛心疾首而忧宗社安危在此
卷十二 第 3b 页 WYG1269-0960d.png
一举之意也如蒙皇上端居深念俯纳群议遂辍此行
庶足以明彰圣度镇安人心守祖宗之重器杜奸宄之
邪谋若以成命难回巡游不已臣实不知其死所矣
  疏入待罪
圣明元有度献纳本无司巡幸迟奔骏疏狂泣抱丝中
朝多汲孺远使壮吴咨天网恢恢阔虫鱼安所私
  阙廷得旨下狱
天王守万国安忍弃长城偶捩龙鳞怒谁沽骨鲠名世
卷十二 第 4a 页 WYG1269-0961a.png
情三语好公议百年清郤忆小冠胜囊头独抱经
  得大理诸公消息
犴狴重重荷校徒忽传天语下金吾东都善类纲常寄
北寺官曹法网疏养士功深才末见捐躯义重偶同途
谁云世事应如博尽付输嬴与雉卢
  伏阙待罪
日影朦胧气尚寒累累蓬垢旧裳冠楚人安敢悲歌泪
郑子应须入画看简册奇踪曾几见古今人士更多般
卷十二 第 4b 页 WYG1269-0961b.png
也知主怒臣当死碧血萋萋草未乾
  工部三君暨诸大行下狱
彤庭冉冉见飞尘列校欢收衅鼓臣皇甫见遗因自疏
翠华频动敢全身衣冠未信有今日颜面何妨见古人
共祝圣恩宽似海孤累他日尽王宾
  国裳太史得调
制科推首选共喜得真儒主圣臣斯直名高迹自孤周
星连疏上忠悃孝情都楚水闽山隔一峰开畏途
卷十二 第 5a 页 WYG1269-0961c.png
  张选曹得调
上书出选部分麾倅晋阳九重共治理千里布麻桑莱
子方成綵舍人行促装禁中颇牧问归佩更玱玱
  狱中即事十首
往昔玉苍佩委蛇金水桥讵知牢画地能遏气干霄困
鹿宁忘挺放豚甘伏招君门才咫尺北望日摇摇
有好伴自适无他虑更清夜灯猜息鼠春梦唤迁莺未
信家遗狗何妨鱼作羹悲风回首泪老马指迷行
卷十二 第 5b 页 WYG1269-0961d.png
兀兀坐忘系看看数遍支敢祈得死所重念放生迟扈
从留黄屋犁锄认紫微天门持节使早晚辅臣知
椿老雨鸣叶桃残风逐花孤怀浑为主好信不来家汉
狱书方受秦台镜已遮沧洲纶钓在随处有生涯
簪笏心逾远山林迹已开独醒今日是严谴古人来白
马几成谶苍龙觉有媒昨宵雷雨过踏径见生苔
障屋方流雨决渠成引泉尘埃才一净忧恻念多贤狱
吏还堪对传更不废眠杯盂尽知已相向亦凄然
卷十二 第 6a 页 WYG1269-0962a.png
贪睡朝昏易高谈齿颊香过忧移造物深咎付沧浪名
士中朝盛狂言记室藏矢书问耆旧天地几茫茫
周[婺-矛+牙]不恤纬赵士归渑池惠文灰赤心汗竹羞青藜岂
欲外死生恐负为男儿嗟哉直士行骈首空踟蹰
扃严妨对月衣涴似沾云贾疏方年少韩忠岂掩文观
奕日较健敲诗夜几分揽衣更推枕岐路泣纷纷
有见只如此无功曾奈何异时知计晚吾榜得人多汉
诏应怀草殷都渐止讹南山堪种作牛背白云歌
卷十二 第 6b 页 WYG1269-0962b.png
  寄东山家兄
不见家兄才一年喜得家兄十数书迩来梦寐生颜色
各愿异世还同居兄当家政密综理弟许国事惭空疏
连床有赋恐断绝重系莫遣徒嗟吁鸡声溅泪忽起舞
肉食愧恧思弃馀兄知慰劳若滂母弟欲训诫愁无儿
皇天无私明主悟烱然联璧光庭除人道吾家弟兄好
异时不别为龙猪
  乡友从事金吾数辈劳问频频诗以志义兼自
卷十二 第 7a 页 WYG1269-0962c.png
  慰云
此地偶相识有怀如旧游公庭私案草家问置书邮同
难重许可吾乡多义流追惟京兆尹阴语更何雠
  示家属二首
倏别已经岁重来方再旬孤危违耦数祸难见同屯过
眼贻长恨扪心薄大伦何当更相守衰瘦各逡巡
一年两疏轻身祸友义君恩为道忧自分担当丈夫事
久嫌谋议妇人流病癯未厌当垆酒薄力还堪理钓舟
卷十二 第 7b 页 WYG1269-0962d.png
闻道天恩贷愚直更阑烛影问淹留
  喜雨
春尽苦不雨夜来墙覆云燕斜迷旧幕鸦湿坐高椿百
种随地入万家饥色分潢流入枕尽明发看消痕
  观奕感怀
象戏古为乐牢愁今暂开寸心纷巧拙对面别形骸国
手须忘鹄穷途郤咎骓解围思谢女肠断重徘徊
  观宣和谱有感
卷十二 第 8a 页 WYG1269-0963a.png
漠漠黄尘瘗玉颜尚遗宫具在人间乾坤有意留昭鉴
南北中分只等闲朱墨几斑成剧戏銮舆万里忆生还
临场快赌真孤注谁敢提兵向玉关
  高椿
老树摩空立看看入眼青摘芽供茗碗当径失茅亭古
井汲分润新巢鹊布灵何心占凶吉翻助短长吟
  赠徐器之以医谏者
拭目云已久恨晚得君奇异流偶同趣乍识为相知工
卷十二 第 8b 页 WYG1269-0963b.png
艺古司諌肥瘠今名医死祸幸生逢秉烛论心期
  赠张挥使英以死谏者
不见安金藏于今几代年大君从諌圣武士愤时贤折
首甘归狱裹尸犹自边何人当信史莫让野夫先
  追哭刘忠悯公
诏狱销魂折壮心先贤故步若相寻金吾署案承权倖
玉辇蒙尘恨古今故事频来人口角生颜如见夜凌侵
不才负谴犹深重后命难占且正襟
卷十二 第 9a 页 WYG1269-0963c.png
  追哭钟侍御公
安危欲附绮黄流抗疏惊人死便休百杖果从龙子去
三朝应见茂陵求(自英宗至孝宗犹/恩及妻子故云)崇班终有故人到
(谓张/仪部)好样真为乡曲留自是达观安义命吾曹端恐愧
前修
  作家书述怀
纤管长椷淡墨书半生踪迹此留馀元城岂是无先见
田舍何缘悔后诛卓荦大兄宗祏任飘零骨肉死生殊
卷十二 第 9b 页 WYG1269-0963d.png
坐堂共惜千金子通籍先捐七尺躯
  作衣带语有感
早结文山夙世盟偶收遗札十周星(初得举上京一窘/难人持文山处难)
(真笔家问见/售竟成谶云)君威信与雷霆重臣节难通庙社灵箕颖
有人忘盛治忠良无我占浮名心词搆就藏衣带地下
相从质旧情
  阙下临刑即事
力士如林夹道趋行人洒泪湿襟裾谠言聊庆今多士
卷十二 第 10a 页 WYG1269-0964a.png
受諌奇逢古圣徂班尾旧行为死所仗头新样或生渠
肠肝似铁噤无语骸骨谁收封楚墟
  幸生
杖下孤臣计可全圣君恩重骨头镌衰颓断送机边肉
亲旧交期地及泉婴祸徇名非得策移忠于孝本微权
日来有报南巡辍饱饭酣歌未死年
  谢恩即事一首
扶伤骈伏旧班联历历清流事眼前气息尚存咸主德
卷十二 第 10b 页 WYG1269-0964b.png
发肤何敢谓天全黄山此后无先辙丹极于今宥往愆
下有巢由尧舜治放臣白氎老江边
  病中遣怀十二首
近朝蓬屋类村居簪笏羁维得解初裹药医疮日方永
奄奄残喘釜中鱼
少年梦境即神州飞步元龙百尺楼今日宦情成嚼蜡
不禁清泪杞人忧
有生何幸登清要得死无妨失首丘昨已裹疮拜归命
卷十二 第 11a 页 WYG1269-0964c.png
楚江烟雨问瓜州
旋制衣冠彷古踪江湖萧散正秋风芦花浅水真堪画
天入孤舟一放翁
直弦钩曲任相非来往憧憧总不疑东部宁无佛骨疏
商颜堪听紫薇诗
江南归兴亦悠然短棹长绳放酒船白笋青蒲堪入馔
故人为办买山钱
小谢频惊池草梦大苏方忆对床吟经旬卧病空皮骨
卷十二 第 11b 页 WYG1269-0964d.png
万里羁栖一片心
君王动定付疑丞春雨龙池尽甲兵莫咎才疏先痛哭
会看深夜问苍生
羽猎谏书今寂寞巡游别殿古长安病深司马才应涩
未信穹碑入史刋
代马依风越鸟枝何人进退独逶迤圣君恩重亲慈念
我辈无才恨放迟
老郎未必如颜蹇碎首应知似楚非落日扁舟雁声过
卷十二 第 12a 页 WYG1269-0965a.png
南风江上草离披
入官年纪已休官一节于今似苟完许大乾坤男子事
风波满眼路漫漫
  哭何水部孟循
哭有后期痛情因共难深高名收汉史清泪忆南音空
约来孤棹无缘坐茂林许身君足矣猿啸为哀吟
  哭陆驾部汝亨年兄二首
愧我迂疏见多君慷慨词十年论契谊并疏许匡时李
卷十二 第 12b 页 WYG1269-0965b.png
杜期完节机云入调诗同愆不同死造化岂愚私
伏枕惊奔赴悲啼不裹头病衰双鬓短身世一沤浮节
槩三生会江湖半夜秋鹤山封宿草倚剑莫云留
  谢别相知诸友
论交因寡更多贤细语高灯几膝前夹日飞龙切云汉
乘风孤雁唳秋天江南活计莼羹好极北勋名画阁连
祸难情亲车盖盛东都图影未须传
  病中故吏候问踵至行时跽送通衢礼出常格
卷十二 第 13a 页 WYG1269-0965c.png
  有垂涕不忍去余者诗以志之
官曹御吏恒威严好恶有性非人迁问仆安否匡床前
追班跽候周道边情先亲旧输恭虔迹骇都市收洏涟
愧予德薄丛谤愆高若义重殊留连过墙蜂蝶今纷然
翟公门下谁为贤
  通州道中
世事每如此吾徒安足嗟残躯便掬舁归路较来赊识
燕随飞乱飘凫倒影斜沧浪吾道在倚玉并蒹葭(国裳/汝信)
卷十二 第 13b 页 WYG1269-0965d.png
(同行/故云)
  午日登舟
天涯逐客此行舟细剪新蒲绿酒浮蚕室馀生堪记汉
狼胡负谤敢忘周轻鸥几点迎回棹饥鹭群飞过柁楼
望尽白云家定在一声渔笛楚江秋
  河西务遇沈侍御子公辱赠以诗答和一首
朽瘠未能忘帝降草茅何敢负王臣青山有分常为主
黄鸟忘歌百赎身谏草夜焚祈削迹画龙点墨助生神
卷十二 第 14a 页 WYG1269-0966a.png
蓬窗坐对寒酸侣林下相从总故人(汝信惟浚家相去/才百里又雅好也)
  过平原得余伯献讣痛悼一首
性忠尽道等乌玄厄会争传新鬼冤病思笔荒追楚些
孤帆面指见平原乡邦更失此前辈道路知君无后言
(相传诀时无他语予又/知其在狱无异词也)我与同年更同难束刍何日到
封门
  访颜太师遗迹
才名归老守妙略炳先几舐血仇番将戴头来贼围九
卷十二 第 14b 页 WYG1269-0966b.png
重频问状一死果如归长寄英雄恨寒鸦与落晖
  访东方朔像赞碑
使节骨能断笔锋碑不埋信如唐叔季莫起汉诙谐喷
玉能超碛偷桃未委骸轮台应召尔哀痛慰深怀
  临清阎吉士赠诗和答一首
俊乂明章会泰期癯如山泽正需时暂逃死祸逢君圣
未信真休去国迟南服望回青野合西江作伴白云宜
高人雪调悲渔父一任纫兰与佩蓠
卷十二 第 15a 页 WYG1269-0966c.png
  舟次吴奉常先生惠酒
篷箬炎蒸里奔波变幻中闷从閒更剧诗每醉为工一
瓮吴儿抱行书长者通入唇先饮德孤笑海涛风
  得辍南巡消息志喜一首
江南归兴引廊庙去忧长传得真消息犹疑近渺茫选
骏今闲冀伤歌已悟康逐臣云卧稳魂梦到柴桑
  瀛海道中王侍御补之地主礼为备沈侍御子
  公赠言而直程侍御时言联舟招饮款曲独至
卷十二 第 15b 页 WYG1269-0966d.png
  窃自慰吾辈未为君子弃也赋一章
放脚穷途未应哭入眼高士殊怜才遏云壮节快一睹
观风义闻归两台(王程北台沈/南台也故云)酣饮放歌同格调迎来
送往无惊猜山水兴高子期众伯牙何必为琴灾
  夹沟道中与熊侍御尚弼夜叙并赠以诗和答
  一首
劳生未了非经国逆旅相看正忆君飘泊乾坤罢巡幸
山林枯槁委华芬忧来细共移床语得去初焚绝命文
卷十二 第 16a 页 WYG1269-0967a.png
剪烛拔馀深盏酌满天风雨暗愁云(时风雨大/作故云)
  沛县追和杨文贞公吊颜令父子死节一首
官当百里寄安危危不堪支死便随克靖纵符真主历
与亡自分守臣知道傍有识悲桥梓地下相逢愧友师
(颜令文贞/公友也)岂是忠灵昭裔祚平原异传合同垂(颜又真/卿后也)
  吕梁观物亭为陈水部赋
行窝故安乐绕砌屯春云意象动静间浅深时叙分水
部留何逊山阴来右军性灵先典要抉眦空纷纭
卷十二 第 16b 页 WYG1269-0967b.png
  一鉴亭诗序(诗附/)
正德己卯夏六月四日东洲夏子偕梓溪舒子五溪万
子辰渡淮渎若安流也因感子方呼酒听歌景象于今
似太幸矣适陈水部顿仓曹比节见访舟中且强以半
晌为醵会水部主席行署方开亭池上颜以一鉴仓曹
曰吾署有寄寄亭名天下以匏庵之书西涯之诗篁墩
之文尔也兹亭之成而三君子至而落之无亦非偶然
已乎于是水部具楮墨索律严甚各勉承之呜呼兹亭
卷十二 第 17a 页 WYG1269-0967c.png
华构视寄寄何多让顾疏愚放逐望先辈之涯涘不可
得已敢曰相先后为淮渎清曹两亭轻重也哉第他日
登亭追考先德有及孤累往迹焉则曰时有顺逆事有
难易士之有荣辱进退感慨或系之矣
开亭放活水野色净无垠会我物即理于今地重人落
落亦自合寄寄堪为伦静得者谁子分尊许共巡
  宝应道中喜惟浚太常舟至
君病别亦久我行思正长好风度淮海乡语接舟航对
卷十二 第 17b 页 WYG1269-0967d.png
哭仍王傅悲歌见子方转篷销客恨烛影独煌煌
  召伯镇得子重宪副寄诗和答一首
十年京国论知已千里椷诗问逐臣蜀道艰关君叱驭
江湖萧散我容身兵戈丧乱须长策(时蜀方用兵/多败衄故云)烂熳
诗篇更有神何处相知夜深语莫悲幽侧已多人
  辛未岁过范光湖值风变十馀舟俱覆余舟独
  全因作数语告湖神即矢许国之义兹又幸生
  过此风恬浪净瞬息抵岸而风雨又变意者神
卷十二 第 18a 页 WYG1269-0968a.png
  故有知显示逆顺且旌余之不负初言也诗以
  志感
不将躯壳委蛟鼍天与吾皇耀士多满纸丹心藏水国
一时清议比黄河萧条行李沉香浦零落衣冠鸿鹄歌
迎面波光胜看镜山林风骨未销磨
  扬州追问文山杨子湾故事
杨子湾头树悲风万感增有君宁易死弃国敢偷生卧
粪晨无饭随樵夜听更寸心真万断愁结海云横(文山/至海)
卷十二 第 18b 页 WYG1269-0968b.png
(州乃能脱祸痛/定思痛时也)
  过京口家僮至喜得家书
忽传讯问到蓬窗怪尔悲啼更瘦黄闻道江湖尽豺虎
已拚生死寄舟航亲知见面昼多梦书札论心夜几行
莫异边方矜阿段楚歌吴曲转凄凉
  露觔庙
婉婉淑媛灵一死百代观无亦阴静资乃尔阳刚完血
肉委尘土觔骨呈琅玕彼蚋嘬何毒若妇心空寒人物
卷十二 第 19a 页 WYG1269-0968c.png
自异赋善恶形两端庙貌照湖光树石中㠝岏
  淮浦追和唐子方韵
瑞世为麟凤清时入网罗正君归辅弼去国任奔波风
浪喜初息江湖忧亦多渔郎不知姓击楫几人歌
  邃翁遇以殊礼而赠之诗和谢一首
五云深处是君门休戚频频绕梦魂铁瓮城高留故老
金山月到伴黄昏似更人世新知已共望天回称主恩
尊酒能忘操杖屦几千年事一时论
卷十二 第 19b 页 WYG1269-0968d.png
  夜过毗陵怀古
郁郁阴房照燐青舟人指点问军营松围巡远双忠庙
柝警睢阳百战城胜败岂教能逆睹丈夫何意徼完名
只缘共济艰难日恐负人臣一字盟
  吴郡学名宦祠谒告先大夫文
切惟古之父母斯民者谓爱之如子则子之爱固有先
于民者也古之事君资于事父则事君不忠非孝其亲
者也大夫佐治吴郡者三年去而没者十馀年吴人德
卷十二 第 20a 页 WYG1269-0969a.png
之思之而祀之若桐乡之阡是大夫之爱或先于不肖
而不肖于大夫固不若吴人然况忠不足以悟主诚不
足以格天扶伤救死乃获请命于斯几筵曰忠曰孝一
莫从㫋天高地厚孰隐于愆此所以愧悔欲死而不敢
以成礼见焉呜呼大夫之子则众矣大夫之享礼祀则
永矣不肖其何图以不坠大夫之氏又何以称于天下
曰象大夫之贤大夫其爱弗斁于前凿斯方心而规于
圆俾其终老于丘于园亦庶乎大夫之泽之延谨告
卷十二 第 20b 页 WYG1269-0969b.png
  谒武穆祠
丈夫有死丘山重和议才成国步伤紫塞茫茫迷辇迹
丹心耿耿落湖光春秋半部惟权变夷夏一家谁纪纲
欲起忠魂销永恨栖霞山雨泪相将
  谒肃悯祠
乾坤自合留奇士庙社云何没骏功身祸也知天未定
国恩追到祀方隆由来宠利戒履满郤怪英雄几令终
郁郁狐丘真对待岳坟萧瑟树高风
卷十二 第 21a 页 WYG1269-0969c.png
  登中峰和阳明山人二首
客里有怀风土好眼中无障画图开一江烟影孤帆过
半夜潮声送月来松阁回飙自钟磬竹泉分雨净飞埃
山僧也欲穷幽胜踏遍翻经最上台
暮倚层厓候落曛翩翩归鸟乱声闻帽欹惊见随涛雪
履薄曾穿绝峤云坡韵谪来收越胜伍瞳还去看吴门
须知大义无通塞嘲怨何心郤费文
  登道山亭
卷十二 第 21b 页 WYG1269-0969d.png
高亭望天际隐见吴山岒气浮湖海暝坐上风云深乾
坤留异境圣贤存道心旧游独伤怀城头听暮砧
  锡山谒二泉先生不遇
惠山入云望缥缈泉翁高住嗽寒泉肺尘有意分馀滴
餐玉无方恨少缘汲涉横经思见晚门生宦辙得归先
旴江江上柴桑古斜日林丘亦稳眼
  访邵思抑月夜论别
塘栖水涯有名士野鹤玉立依亭皋看花相识过十稔
卷十二 第 22a 页 WYG1269-0970a.png
折柳论别今几遭月露坐深惜光景冠裳未必俱蓬蒿
我行归矣君应出撑持六极需鲸鳌
  西湖怀古二首
山黛倚障立水光浮镜开菰莼根有托鸥鹭影俱来歌
曲空遗调倾危且覆杯混茫接疏凿刻画付诗裁
壮游元有分归思浩无边赁屋当佳地撑舟入小天长
堤存谪吏孤岫问逋仙拟卜东邻住残书不值钱
  桐江二首
卷十二 第 22b 页 WYG1269-0970b.png
百谷会阴壑长风生海门处士有高致天子略常尊烟
艇系旋鸟云萝下饮猿归舟信轻稳晚泊向孤村
煌煌炳御座史占客星临盛世高臣节微时识友心丝
引江乡重人非草木深层台胜风阁自语对山禽
  归矣行
君不见云中雁啄饮随阳倏聚散安得似水中鸥鹭忘
机幻浪飞翻还泛泛野人空自有心丹百试不效增颓
颜携囊归去恨不蚤麻姑酒熟山花好
卷十二 第 23a 页 WYG1269-0970c.png
  屏迹
归路阻更长屏迹病且卧冲暑潞河来乘风越山过独
酌瓶未空飘舄网中堕呼童索纸笔日暮了诗课
  严先生祠二首和东冈佥宪韵
断石封云开别界桐江落日照高祠不缘清节鼎堪系
安得名家舟定维才并两生虚礼乐道宜一世与推移
蚤将末契看鸥浴心性沧浪为破疑
羃谷悬萝与德滋诛茅有分寄遐思朝仪南越来黄纛
卷十二 第 23b 页 WYG1269-0970d.png
士气东都见赤旗鸣濑翻江惊象石回澜绝壁见云堤
果然六月驱炎吏会有清风生两涯
  严衢道中苦热三首
乘舸历吴越气息如缕无六月全经伏三更少望苏旧
赐箧留扇本怀家近菰甫田忧命吏合乐正交雩
烟柱苦不熄障云时复来江波见白入蝇蜾望青回阴
雪失寒玉飙风荡殷雷楚台何处是徙倚一襟开
汉署香初远江鲈味正新枯肠瀹茗较流汗浣衣频白
卷十二 第 24a 页 WYG1269-0971a.png
屋先容我青门后望人秋来家已近挥羽岸纶巾
  兰溪谒枫山老先生
今年尽夏去年春两入枫山纳履尘天地有心遗大老
经纶得策属何人拜床风格追先辈荒径云深拟后身
翘首斗南高莫并夜灯疏雨对苍旻
  江山道中宿王生馆以谱牒索题诗以应之
艰危固贞旅岩谷见名宗展牒思留椟瞻槐来远风有
毡存旧物无市问新丰越水连闽峤孤臣合寄踪
卷十二 第 24b 页 WYG1269-0971b.png
  过悽惶岭
秋风瑟瑟动闽山天放孤臣取道还定痛固知身谢累
幸生空念国方艰愁深今日悽惶岭迹比前人皇恐滩
望断白云家几许可无湘子到蓝关
  浦城道中宿人和公馆见一川孙中丞有咏和
  而哭之
扫壁看题字凄凉旧纪行雨林如我泪风涧泣君声外
户惊蛇毙前驱听鸽鸣路人如有恨莫道本无情
卷十二 第 25a 页 WYG1269-0971c.png
谁遣苍龙使人非白鹭洲乾坤生气在节槩死芳流孤
岫晴岚碍新秋太白浮海涛如许阔我已办归舟
  清湖七夕
踽迹今宵尽越山相将骨肉共危艰团圞信意风欹盖
巧拙惊时月掩鬟蟢网漫张书未曝鹊桥何处驾应还
方圆龃龉休饶笑明日仙霞晓度关
  九牧铺次黄后峰壁间韵铺因见素先人而名
  翠渠大书尚在也
卷十二 第 25b 页 WYG1269-0971d.png
地本因人重先应待后名伶俜诧邮卒我亦继君行
 建阳道中追和晦翁武夷杂咏
  武夷精舍
处处天地宽劳劳真过客望见山上云欲煮山中石
  仁智堂
拄杖突兀山洗瓢清冷水仁智各有资出门即万里
  隐求斋
千崖雨涧深万壑风林响高卧南窗人默契此消长
卷十二 第 26a 页 WYG1269-0972a.png
  止宿寮
凿石开畏途诛茅覆残宇莫使后来人秋风见禾黍
  石门坞
静学自有得入山忧不深重云关石门独系游人心
  观善斋
一脉道统尊方丈客布席我来废病馀拾级嗟无力
  寒栖馆
勺泉思浣心盂饭更努力兀坐者谁子逐寇须空壁
卷十二 第 26b 页 WYG1269-0972b.png
  晚对亭
我闻庐山岑五老堪独对杖藜御晚风破此孤亭翠
  铁笛亭
壮怀随地好异境逐人开铁笛谁留在风涛天外来
  钓矶
长把百丈竿舞弄一江碧终焉变形声恐为丹青识
  茶灶
溪石上兀兀溪流正泱泱科臼郤自别时分山茗香
卷十二 第 27a 页 WYG1269-0972c.png
  渔艇
碍云樯更短载岳棹全轻衣带限千里停篙听问声
  谒考亭书院
宗贤阙里独相寻望里云屏紫翠岑覆屋孤松开晓暝
钓溪渔父识南音山川有待为增胜俯仰无惭信尔临
函丈衣冠俨遗像一潭寒碧万年心
  邵武道中怀古
夏日信可畏行路须迟迟感时方郁蒸遇变殊增悲刈
卷十二 第 27b 页 WYG1269-0972d.png
稻不宿饱荷戈安尔私守臣备方严重险先所资我思
伯纪公蘋荐终高祠恢复谅非难戎马安足窥宋历既
中陨公数胡云奇九京不可作百世为臣师
 斗湖书屋追和云谷杂言十首
  登山
客路厌崇冈书屋依云岭已办青丝鞋寻山方日永日
永更山深卧云怀耿耿
  听风
卷十二 第 28a 页 WYG1269-0973a.png
灵籁来何方璆琅振林木风飙起歘忽青盖寒烟覆披
豁倚匡床聊以净烦溽
  对月
秋色日以佳秋气日以肃长空出素月大分私茅屋顾
影发清歌举杯宁我独
  谢客
佳客爱我来朝会散已夕布席方文馀雄辨渺何极静
默者谁子相过慰畴昔
卷十二 第 28b 页 WYG1269-0973b.png
  问农
野人业已勤刈穫云何缓值兹秋阳骄十车不一满安
得借天瓢击缶歌云汉
  讲学
山斋日复静实用开昏冥探彼伊洛传勿启朱陆争扰
扰欲何为方寸元清宁
  怀友
愧我无独见翛然忆同游论说自亹亹岁月空悠悠怀
卷十二 第 29a 页 WYG1269-0973c.png
人不可见屏迹为藏脩
  倦游
遥遥万里道今日归狐丘眷言谢稽缚一破幽栖愁游
人忆游人恐对南山羞
  检书
书签昼几过灵扃夜无关有染丹青子勿厌蟢蠹残长
物赖有此鹤文无移山
  宴坐
卷十二 第 29b 页 WYG1269-0973d.png
世味尝亦备道腴殊未厌源流各有自愚顽讵无砭秋
夜雨空斋令人发深念
 
 
 
 
 
 东洲初稿卷十二