容春堂集-明-邵宝容春堂集 续集卷八

容春堂集 续集卷八 第 1a 页 WYG1258-0514c.png
钦定四库全书
 容春堂续集卷八   明 邵宝 撰
  杂著(九十三首/)
 杂著
  坤遁明夷旅杂说
王晦叔曰以坤遁明夷旅四卦皆不为君位以予观之
坤分也遁明夷旅义也分以常居义由变出遁之为变
太伯之至德伯夷叔齐之仁尚矣旅之变则何之哉虽
容春堂集 续集卷八 第 1b 页 WYG1258-0514d.png
然周襄鲁昭辱止其身尚可言也明夷之变危闇伤人
纣之恶不可言也坤之分抑尤有可言者臣疑于君而
黄裳元吉此伊周所以摄君而终成其臣也或以羿奡
娲武当之是与篡弑造端也岂其然哉然则坤之君安
在曰乾君道也坤臣道也君君臣臣分也
  春秋诸贤臣论十一首
  周臣
论曰乌乎周之德于是乎衰矣人才不复振矣虽然立
容春堂集 续集卷八 第 2a 页 WYG1258-0515a.png
隗则谏属克则谂问鼎则对请隧则辞国无人焉谁与
图之诗曰虽无老成人尚有典刑惟此时为然又曰蔽
芾甘棠勿剪勿伐召伯所茇虽欲勿思其将能乎
  鲁臣
论曰子谓子贱鲁无君子者斯焉取斯鲁之有君子尚
矣圣人吾不敢论其高第弟子亦不可胜述也述其大
夫之贤者则有孟子所谓圣者在焉其他君违德諌若
忠于公室者盖多有之乃若死而可悯隐而可尚去而可
容春堂集 续集卷八 第 2b 页 WYG1258-0515b.png
则虽一节能使之逸乎
  齐臣
论曰齐与鲁比齐之疆非鲁之所及也至于人才则鲁
过之公孙丑曰管仲以其君霸晏子以其君显鲁有之
乎惟其无之是以过之盖圣人之化深矣论语曰齐一
变至于鲁鲁一变至于道吾于人才亦云
  晋臣
论曰孟子曰所谓故国者非谓有乔木之谓也有世臣
容春堂集 续集卷八 第 3a 页 WYG1258-0515c.png
之谓也吾观春秋国之世臣莫有盛于晋者狐先栾郤
范魏韩荀羊舌乐祁此其大者也之数族者世有其人
与国终始盖他国未之有也人之言曰维楚有才晋实
用之其然岂其然乎
  郑臣
论曰郑介晋楚之间艰而能国亦惟诸臣是赖故伸尼
善其为命亟称子产子产而下其为才殊矣吾于七子
之赋得其槩焉安得起叔誉而通论之
容春堂集 续集卷八 第 3b 页 WYG1258-0515d.png
  卫臣
论曰吾读论语夫子称贤大夫盖多卫臣云而季子适
卫亦多有所说者越自康叔武公以来培养之者久矣
  宋臣
论曰宋文献不足孔子盖尝叹之然委质就列往往有
人焉惟危也可以观节惟遽也可以观才孰能丕远惟
商耇成人宅心知训者乎宜宋之不遂霸也
  秦臣
容春堂集 续集卷八 第 4a 页 WYG1258-0516a.png
论曰左氏称秦穆公之用人周矣一矣夷考其人盖寥
寥焉抑又何也穆公思休容恶媢嫉而学著及其卒也
取其良以殉风声所及有所徕亦有所距吾于绕朝之
言而深感之
  吴臣
论曰吴之才何其鲜哉季札尚矣退耕延陵之野且出
而历聘于鲁于齐于郑于卫于晋其于国事盖无与焉
然则国之与立者谁欤子胥忠矣抑自楚往者也传曰
容春堂集 续集卷八 第 4b 页 WYG1258-0516b.png
不有君子其能国乎吴之为吴久矣夫才盖有之矣吾未
之见也其殆通于上国也晚故其官守纪载或缺焉尔乎
  楚臣
论曰夫人之才何国蔑有亦焉不学而孟子独称陈良
者为其悦周公仲尼之道也苟悦周公仲尼之道则固
天下之才也何楚产之有故吾论人于楚必以不得罪
于春秋者先焉春秋之道周公仲尼之志也
  陈蔡曹虞臣
容春堂集 续集卷八 第 5a 页 WYG1258-0516c.png
论曰一国以一人重以一人轻是故蔡有季而国知谥
曹有欣时而国知节陈有冶虞有之奇而国知谏不然
虽多奚为
  读春秋杂说八首
  西狩
西狩孰狩哉国狩也公与乎公命而不与与则书公矣
不书公知其不与也获麟而赐虞人孰赐之也献于公
而公赐之故仲尼得观焉获麟于是乎书
容春堂集 续集卷八 第 5b 页 WYG1258-0516d.png
  六羽
八佾用于宗庙久矣而不自知其僣也至于考仲子之
宫而始用六羽春秋书之幸之也而有遗憾焉诸侯之
妾之用六羽犹诸侯之用八也
  阳生
赴以卒则卒赴以弑则弑弑而赴以卒其弑也传闻云
尔也传闻不胜简书是以书卒以待察也比之疑狱
  翟泉
容春堂集 续集卷八 第 6a 页 WYG1258-0517a.png
天王何以居于翟泉哉何以入于成周哉盖必有以之
者矣而春秋不书天王天之子也天之子非天其谁与
立之盖正者如此不正者则否突然见于策若自天降
然者圣笔亦神矣哉
  玙璠
昭公既出意如在国何如政自之出久矣公在则祭在
公公出则祭在意如服改乎仲梁怀曰改步改玉玉改
则服改矣摄祭而不改服礼也改服而祭非礼也虽然季
容春堂集 续集卷八 第 6b 页 WYG1258-0517b.png
氏以逐君成名尚何责哉
  季姒
昭公之出岌岌乎鲁将亡矣而始于季姒之一言诬起
于彼不虞其厉之阶于此也况公有童心而群邪从之
虽有推之挽之如叔孙昭子子家昭伯者复之难也不
亦宜乎
  陈公子昭
放驩兜于崇山此天子之所得行于天下也陈之昭楚
容春堂集 续集卷八 第 7a 页 WYG1258-0517c.png
何以得放之于越哉栾盈奔晋会诸侯而锢之欲其不
纳也昭之放安知其不他适越安得而留之楚又安得
而制之子囊曰赫赫楚国抚有蛮夷奄征南海以属诸
夏盖共王时已然矣
  行人
春秋之时行人无定官唯其使焉而已非其官而称行
人重使也然其初使也未之称也至于执之杀之乃始
称焉以著其罪也执有叔孙婼杀有干徵师
容春堂集 续集卷八 第 7b 页 WYG1258-0517d.png
  季札论(予前有论今复/补其所未足者)
季札让国而安于为臣故居则居出则出一毫无容心
焉一毫无容心焉者臣道也春秋于其出也使则使名
则名一毫无加礼焉一毫无加礼焉者所以成其臣道
也成其臣道也者所以著其让国之节也季子之让始
于寿梦之欲立而终于光之致国致国而辞于乱可能
也欲立而辞于治不可能也如以让责季札则莫如讨
贼讨于僚乎于光乎僚则死矣光则篡矣天子方伯则
容春堂集 续集卷八 第 8a 页 WYG1258-0518a.png
无可告矣若擅兴兵是以光治光也不然则札之所守
固无责焉耳矣或谓使而亡焉是所以为身者重而所
以为人民社稷者轻乱不我弭则自我生矣以是责焉
札亦何辞之有
  又
季子凡四让寿梦贤之欲立以为嗣札辞不可一也诸
樊既除丧致国焉札又辞而去之二也夷末卒札使而
亡焉三也光刺僚而致国札不受去之延陵终身不入
容春堂集 续集卷八 第 8b 页 WYG1258-0518b.png
吴国四也四者之中始之辞父礼也泰伯之道也继之
辞兄义也叔齐之道也终之不与为篡法也叔肸之道
也托使以逃逃僚也是何义哉三宜让一不宜让即欲
让焉必以国老自处明嫡长之义使国有所归而已无
与焉可也今也不然春秋之书其正谓此也夫
  读礼杂说九首
  其一
公仪仲子舍孙立子而檀弓吊之以免司寇惠子舍嫡
容春堂集 续集卷八 第 9a 页 WYG1258-0518c.png
立庶而子游吊之以麻衰礼欤非礼也然则二子之服
之也何居将以明礼也将以明礼而自蹈于非礼可乎
昔者孟子尝以仁术为言假非礼以起问者而率人于
礼近于术矣何不可之有
  其二
帷殡非古也然则何以帷堂夫帷堂在小敛之前于死
者有避恶之道焉于生者有别嫌之道焉既殡则二者
皆无之矣是以帷堂而不帷殡也乃若既葬反哭虽有
容春堂集 续集卷八 第 9b 页 WYG1258-0518d.png
几筵何帷之有故曰无柩者不帷
  其三
子为母服礼也夫为妻服亦礼也谓五服外何居母庶
母也庶母于君为妾妻庶子之妻也于君为庶妇君服
妻不服妾服冢妇不服庶妇君之所不服而制服焉权
也故曰五服之外然则孰为在内凡君之所服者皆是
也圣人于恩之中而不能无义于义之中而不能无恩
五服之内外非天下之至权其孰能与于此
容春堂集 续集卷八 第 10a 页 WYG1258-0519a.png
  其四
丧三年不祭古之道也今之为烝尝禘何以入于庙或
谓今之居丧与古人异卒哭之后略仿杜氏之说于主
以衰于庙则墨其亦可也噫是何言欤今之居丧与古
异者人自弃之非有所禁而不为也不求勉于此而徒
欲并废于彼如之何其可也且晋于殽之役子墨衰绖
遂墨以葬文公得罪于万世大矣况墨以庙祭乎然则
何为而可功衰祭于主深衣荐于庙
容春堂集 续集卷八 第 10b 页 WYG1258-0519b.png
  其五
五月之间而易衰者三昭公之童心不度无足论者然
由今观之丧自成服至小祥而练岁则期矣衰能无易
乎今有百日而练者有六旬而练者与其蚤练不如易
也易一也或易以狂或易以礼同行异情同物异道惟
君子能行之
  其六
丧有常服而所遭不能无变变之所值服之为难故服
容春堂集 续集卷八 第 11a 页 WYG1258-0519c.png
有成有受有练有除有𧝓其常也有易有包有特有重
有兼其变也三日敛而成服期小祥而练除首之绖受
以功衰又期而大祥中月而禫当其时服其服所谓常
也如此是固无庸于论者惟夫斩衰之丧既虞卒哭而
遭齐丧则男子有易要绖妇人有易首绖所谓包者男
子有仍首绖妇人有仍要绖所谓特者斩丧既练遭大
功之丧有男妇首要皆麻所谓重麻者有男妇首要皆
葛所谓重葛者齐丧虞卒遭大功之丧男以功麻易齐
容春堂集 续集卷八 第 11b 页 WYG1258-0519d.png
带之葛而首犹齐葛妇以功麻易齐首之葛而要犹齐
葛所谓兼服者有斩葛齐麻以至功葛缌麻前丧既葬
后丧初敛男要妇首易而兼服者彼一时也此一时也
物以时变新故重轻参伍伸屈而无失乎恩义之中所
谓变也又如此夫是之谓难苟类而推之则一人之身
周旋五服之内虽日有变不虞也而况其常乎
  其七
吾读既夕礼而知古君子丧事纵纵而不凌节也盖先
容春堂集 续集卷八 第 12a 页 WYG1258-0520a.png
三日则鼎鼎先一日则骚骚故酌以先二日既夕哭之
后启而朝祖饰棺属引而后祖奠尽日从事所谓犹犹
尔者其谓此乎
  其八
昔予读颜丁居丧之说而未得其情某孤也幼固然莫
之省也乃今当太淑人之丧日夕殡宫忽忽默体始克
知之乌乎母兮母兮不可作矣寿也燕庆荣也赞贺既
皆不可得矣虽病而承候视医言善恶方欣遄戚尚可
容春堂集 续集卷八 第 12b 页 WYG1258-0520b.png
得乎此犹常也虽筮而得离之颐错愕陨越色于客而
客惧尚可得乎此犹生也虽死而号恸含敛仆仆拜宾
虞病疑死尚可得乎盖不惟生之日不可再得而死之
日亦不可再得矣大哉天地间日复一日予安所求哉
乌乎生之不再得人能言之死之不再得予亦不知其
何心不知其何以为言也记曰始死皇皇焉安得起颜
丁而与之诵匪母何恃之诗哉
  其九
容春堂集 续集卷八 第 13a 页 WYG1258-0520c.png
成化庚子冬予为丁寿夫墓记有薄棺无椁浅土不坟
之语意以寿夫既冠且应举矣不当以殇礼葬之时秦
东邱作书贻予以予言为非又谓如予言必引鲁汪踦
事为据予时未有以答也今读丧服小记丈夫冠而不
为殇之文乃知昔之为记有暗合焉者若以此答东邱
一言足矣亦何必引汪踦哉人未多读书而轻下笔为
文难乎免于东邱之议矣越四十四年读礼苫次追念
畴昔于是乎书
容春堂集 续集卷八 第 13b 页 WYG1258-0520d.png
  读周子书杂解十二首
太极二字起于孔子系易皇极二字起于大禹第畴二
极意同而指异周子曰无极而太极愚则曰有极而皇

五性感动而善恶分须以通书所论刚柔善恶中处参

立人极焉即太极之在心者
读混兮辟兮其无穷兮之言可以知先天之前后天之
容春堂集 续集卷八 第 14a 页 WYG1258-0521a.png
后矣
太极是混沌气中指出理说非混沌之外先有一太极
也虚者理之原非虚无动也故曰无极而言动先于静
理必动而后见未动则未可以言理故不曰理而曰太

无极之真理也即太极也真即诚也曷不曰诚而曰真
此处殆非言所能尽也
孟子程叔子以命言性性之原也孔子程伯子以性言
容春堂集 续集卷八 第 14b 页 WYG1258-0521b.png
性性之实也荀扬韩诸子以气言性性之末流也而荀
子甚矣
周子作太极图如画工画日月日月体圆画者只作匾
体不得已也必欲尽其妙必以圆木为之推之可转而
后太极之妙著矣
尝恨格物格字解不切偶读医书切脉切字谓求其脉
理也以切解格庶得之矣
理之在天气不得与焉及夫各正性命而寂然不动气
容春堂集 续集卷八 第 15a 页 WYG1258-0521c.png
亦不得而与焉至于感动而发则有与于气者矣有与
于气而气得参焉故有善有恶
莹光也灵心之灵也理得心而能光所谓厥彰厥微匪
灵弗莹者如此彰者益彰微者亦彰是之谓莹五性感
动而善恶分此即人心道心危微之几也毫釐有差天
壤易位其在斯乎
喜怒哀乐之未发谓之中中之上不加一言纯粹至善
无容赞矣发而皆中节谓之和和之上则先之曰皆中
容春堂集 续集卷八 第 15b 页 WYG1258-0521d.png
节曰皆中节则有不中节者矣中节者理之所发也不
中节者气之所发也人心道心于是乎观此所谓五性
感动而善恶分者也
  论性杂说
性之理一而所以为性者五一气而五行故也性之异
其在五者之偏胜乎胜之至者炽一而灭一炽于义者
灭仁其所谓义非义也刻也忍也暴也炽于智者灭礼
其所谓智非智也诈也谲也奸也此所谓下愚也少胜
容春堂集 续集卷八 第 16a 页 WYG1258-0522a.png
而能反者为中人故曰中人以上可以语上也中人以
下不可以语上也一偏胜之间而性之品存焉是故兼
五而论气而后气之说全不兼五而论性可以为性乎
既兼五矣虽谓不杂五气吾不信也虽然原诸其初犹
愈于睹诸其末者也睹诸其末而论性非论性也是故
论性者孔子至矣孟子深矣韩子其庶几乎
  善真诚辩
 善继之者善之善真无极之真之真诚诚者圣人之
容春堂集 续集卷八 第 16b 页 WYG1258-0522b.png
 本之诚
理一也至纯无恶之谓善至一无贰之谓真至实无妄
之谓诚善当阳动之初真当生物之始诚又阳动生物
之总称也其理一而已矣分而言之在气运则为善善
者未成于性之称也在妙合则为真真者未合于精之
名也诚则又为二者之总称在天地以是在圣人亦以
是合而言之善之所以善真之所以真诚之所以诚其
实一太极而已矣程子曰体用一原显微无间其斯之
容春堂集 续集卷八 第 17a 页 WYG1258-0522c.png
谓欤
  对问性者
性犹水也水未出山为云出山而成形始命曰水论水
者其于是斯得水之实矣前乎是者是以云论水也后
乎是者是以涧溪江河海论水也涧溪江河海独非水
乎杂于泥沙而非水之本也以云论水则迂以涧溪江
河海论水则陋由君子观之宁迂无陋知此可以论性

容春堂集 续集卷八 第 17b 页 WYG1258-0522d.png
  邹氏贞节门铭(有序/)
 正德某年庚辰某月某日无锡县令某侯某奉诏树
 贞节之门于邹氏旌邹母华氏也先是几年某甲子
 令侯侯位以母贞节状上于朝诏下大宗伯移御史
 大夫下分巡御史既询诸邑士夫君子及乡三老力
 田有行义者乃奏令位言不诬宗伯以请上命旌其
 门如令至是门成其子申以予尝与闻司徒敷典之
 政来请铭按华氏为文润之女年十八归邹为鲁之
容春堂集 续集卷八 第 18a 页 WYG1258-0523a.png
 妻越十年鲁病卒于是华年二十有九遗孤申二岁
 华既葬且除乃谢华饰自誓必成其孤而俟死以从
 焉越二十有五年年五十三岁视其志如鲁之初丧
 也自族党至于姻友皆谓曰贞吾闻华起春秋至于
 今代有显者晋孝子宝族于南齐者则在锡尤著于
 文润为若干世祖邹在宋忠公志完以谏为天下重
 鲁之父佑之父盖其弟进士泂若干世孙也文润讳
 德佑之讳贤皆有乡望贞哉厥亦有自哉铭曰
容春堂集 续集卷八 第 18b 页 WYG1258-0523b.png
维华若邹望于吾锡粤有钜人自古在昔孝子以孝忠
公以忠越千百年尚有馀风岂惟丈夫亦有女子天不
可移有矢之死有孤呱呱抱以见姑所不能育曰岂如
夫二十五年如朝与暮孑也有成维母贞故夫之初丧
或虞其终资富能卫维怀清是从节不在艰亦不在裕
维礼维法有素无遽国有著令表厥宅里后土皇天弗
愧吾履维忠有墓维孝有祠我铭兹门古人我思
  宠寿堂铭(有序/)
容春堂集 续集卷八 第 19a 页 WYG1258-0523c.png
 宠寿堂者均州守茹鸣玉氏世居之堂也其名起天
 顺初至今嘉靖改元凡六十馀年矣尝请于太师李
 文正公书之顷属其从侄福建少参世和请铭茹无
 锡世族自永乐初寓京师至鸣玉昆弟始以文科显
 鸣玉乙卯乡举为今官其仲鸣凤戊辰进士为光禄
 丞其季鸣金丙子乡举经元堂事在铭铭曰
昔英皇复辟诏尊高年京邑有老数莫与肩帝曰若人
克保乃仁既袍既履以华厥身曰朕是嘉思古从珍乃
容春堂集 续集卷八 第 19b 页 WYG1258-0523d.png
命京尹筵几于府有鼓有钟有鼎有俎既宴召见问其
年几曰臣既期又四星纪帝谓冢宰卿偕诸卿往即其
家曰贺尔荣惟宪乞言越有惇史用古准今制自天子
佥曰兹堂盍名宠寿孰其书之元老篆籀惟明天子迈
五登三大哉寿域天地与参惟皇建极向用五福某铭
玆堂为天下告
  点易台铭(有序/)
 邵子读易九龙山中作台而时登焉手一卷坐以终
容春堂集 续集卷八 第 20a 页 WYG1258-0524a.png
 日于是正德庚辰邵子六十有一矣先是张侍御汝
 立归二象笔辞曰点易邵子谓若有以起我者故名
 其台云台在慧泉西北其向以艮东野诸山可坐而
 见也铭曰
易以象示再变乃辞辞不能读何以象为点易有台晚
予始学敢曰尽言窥古述作俯察仰观地厚天宽神哉
不测我方盘桓我笔悬如终日弗句跃如在前求我点

容春堂集 续集卷八 第 20b 页 WYG1258-0524b.png
  银壶铭
臣有病母再辞召起诏问自天曰礼之以礼有白金成
此酒尊酌以寿母涓滴维恩恩深且久尊维周卣臣刻
铭诗臣拜稽首
  燕居铭
如斋如尸天鉴在兹灵台湛若吾得吾师勿忘勿助何
虑何思彼憧与儳无或有之小子不敏请事于斯
  新泉石盆铭
容春堂集 续集卷八 第 21a 页 WYG1258-0524c.png
是泉浚始庚辰冬越辛巳岁尚未通壬午竹引自一童
其秋窍石渠而东涓涓不绝将无穷其月己酉日癸巳
谁其铭者泉上翁
  杖铭
不折不挠惟汝予介不颠不危惟予汝赖汝功不诬予
德不孤惟无疆是图
  四杖铭
昔以照夜今杖以游我思古人三千秋兮
容春堂集 续集卷八 第 21b 页 WYG1258-0524d.png
      右藜杖
中虚外方汝为苍筤于吾有光
      右方竹杖
天台山高石桥绝有物蔓生历太古雪错节奇崛不屈
不折
      右万年藤杖
汝居孔林直哉汝肤同德异物周陵之模
      右楷木杖
容春堂集 续集卷八 第 22a 页 WYG1258-0525a.png
  慧山寺钟铭
 慧山寺钟自景泰迄于今凡三铸始用玄金若干斤
 于是僧圆金初为住持实属僧明杲明曜为之按厥
 故而议且画焉者则前住持僧圆显也铭曰
维金在镕载革载从厥声益宏允称哉兹山之宫维良
冶之功朝之声兮群动跃若夕之声兮群籁斁若四方
下上罔不格若
  李文正公小像赞
容春堂集 续集卷八 第 22b 页 WYG1258-0525b.png
 先是正德丙子冬某得先师文正公先生小像于吾
 友崔世兴轴而悬诸松风之阁以便时省戊寅世兴
 复寄大像至轴而藏诸庚辰春小像为人窃去乃临
 诸大像敬赞数语属僧圆金悬奉如故乌乎公之德
 天下之所同慕也彼窃者独无此心哉而况他人乎
 尚相与守之勿为风雨虫鼠之所伤也
以神童始以元老终师保两朝进退从容纾纷纳污辩
几信谊力赞化原民受其赐学无标榜而有典刑四海
容春堂集 续集卷八 第 23a 页 WYG1258-0525c.png
之内济济门生欧未秉钧韩不入相惟公文章千载下

  赞郭诩所写小像
 见素先生尝称泰和郭诩写照入妙品予慕之未见
 也一日见于南昌东湖之上予揖之数语而退予去
 江西之八年诸生思予乃属仁弘想像而笔焉寄予
 京师见者皆曰不类予爱其有有道之容未忍弃也
 赞而藏之
容春堂集 续集卷八 第 23b 页 WYG1258-0525d.png
诸生予怀郭史予写猊岂予如如古儒者敬共朝夕维
予夙心画哉画哉以为予箴
  见素先生小像赞
江湖地远山林日长云霄仪羽海岳文章危言于始勇
退于中亟起遄归晚节维共古人我思君子能国千仞
丹厓一星南极
  钱希翁小像赞
山屐登登海槎浮浮卉衣草笠焉用菟裘陋彼月旦执
容春堂集 续集卷八 第 24a 页 WYG1258-0526a.png
我春秋翁今已矣予将焉求
  都太仆元敬小像赞
儒哉山泽吏矣沧洲吾志在史野适焉谋盖尝慕山谷
之退效子长之游履坦坦乎万里笔龂龂乎千秋孰能
起古博謇好修者乎君其将与之作求也
  吴未轩像赞
以言乎执礼可以为小相以言乎赋诗可以为大夫此
士君子之论于君者焉可诬也然而有山以庐复陶潜
容春堂集 续集卷八 第 24b 页 WYG1258-0526b.png
之三径有水以泛即龟蒙之五湖乌乎斯人既不可作
矣今见其子若孙犹宛乎家庭之规模也矧尝观颜色
而接风度者夫奚有于画图邪
  钟馗画赞(二首/)
睢阳报国之心誓而为厉终南爱君之志梦而为傩厉
出一时之愤傩成千古之讹是故一言而乱贼惧厉之
为功多矣鬼兮鬼兮傩其如之何哉
对扬之才负于尔生辟除之力效于尔没万古乾坤何
容春堂集 续集卷八 第 25a 页 WYG1258-0526c.png
方有物白日青天如闻咄咄
  抱拙秦先生像赞
文儒之裔大魁之乡伟哉硕彦于前有光德义渊纯文
章典则济济诸生罔不是式帛冠布衣卅载大宾曾孙
迈训为国名臣乌乎休哉
  方伯泽西杭公像赞
猗欤杭公于考功见知人之藻鉴于典学见养士之脩
能于藩参见旬宣之惠政于方伯见综理之宏才
容春堂集 续集卷八 第 25b 页 WYG1258-0526d.png
远而望之则风采之山峙近而即之则襟度之汪开久
而听其论议讽其咏歌又牢笼造化无一物而不该壮
登庙廊正色扬休表表乎群士之望晚归林壑厖眉鹤
发落落乎一方之依(叶/)乃若好学不倦执德不回超今
人而不顾将卒造乎古君子之归(叶/)则予于内交之初不
惟敬之而又畏(叶/)之者也继自今其将往来泽之东西
各跻上寿数操杖几而与之徘徊公乎其许我哉
  白楼吴公像赞
容春堂集 续集卷八 第 26a 页 WYG1258-0527a.png
猗欤休哉冕而衣裳佩玉锵锵从容庙堂伟哉吴公其
邦家之光欤昔在史局书则春秋君子谓可以见公才
之优昔在经幄言称唐虞君子谓可以见公之谟吁今
在内制手抉天章金追玉琢君子谓可以见公大雅之
制作公所蕴蓄有大于斯论道弘化公卿傅师夙夜密
勿默赞万几君子谓必如是而后尽公之素可以副海
内之所期猗欤休哉惟昔知公乡有徐卿朝有文正国
士之遇在古有之于今为盛四十馀年不负知己我思
容春堂集 续集卷八 第 26b 页 WYG1258-0527b.png
古人晏起范兴苏继欧起某也不敏亦夙知公病违十
载再见江东鹤袍犀带公有嘉容公画我赞以写公衷
猗欤休哉
  遂安令尤翁赞
于传有之喜怒不形物我无间昔楚之上卿尝以是见
称于仲尼而谓之忠矣大宗伯番阳先生何乃以是称
吾遂安令尤公邪由今观之公少举于庠学懋而望隆
壮宰于邑政通而誉丰老杖于乡德昌而益共寿考令
容春堂集 续集卷八 第 27a 页 WYG1258-0527c.png
终况也贤子接武登庸君子曰美哉舆论攸同吾弱冠
一拜于里第晚而考德吾非宗伯之从而又将焉取衷

  静学孙翁赞
乐田园而博山林之趣爱烟霞而恣湖海之游十年自
省一斋独修丧亲茹素如僧之持戒教子极力如农之
待收斯人也盖将葛巾野服享寿考于百年而推恩封
锡有陨自天其诸异乎他人之求者邪
容春堂集 续集卷八 第 27b 页 WYG1258-0527d.png
  小像自赞
幼孤而怠厥修于我乎有怍晚病而省厥愆于我乎有
觉易曰旡咎者善补过也吾为我诵之庶心逸而日乐

  陈慎庵像赞
章逢弦诵萃于一门翁生其间学成行尊抗颜南面师
道以敦乌乎慎庵宋忠臣肖梅公之遗裔国初郡博休
休居士之来孙也诗曰有斐君子终不可喧吾于此亦
容春堂集 续集卷八 第 28a 页 WYG1258-0528a.png

  赵学海像赞
有学海之心而限于年有朝宗之心而拘于地讵遄归
乎圣贤之仁抑夙闻乎君臣之义烨乎其章充乎其气
蔼乎诗书之流蔚乎簪缨之裔吾将见其成焉盖今之
所谓伟器也夫
  董孝廉画赞
志之励也友佩弦之安于心之潜也师下帷之仲舒岂
容春堂集 续集卷八 第 28b 页 WYG1258-0528b.png
姓氏之则然亦惟仁之攸居是故教郡不以士贵治邑
不以民愚为亲请养长揖归欤盖有先予称之为孝廉
者君子曰允哉非誉吾将质诸风山公其以为何如也
  殷东原像赞
以世论族公在甲乙以士论行公在叔仲济济冠裳沨
沨弦诵以言乎居虽阛阓分一亩之宫以言乎养则田
里足终岁之用盖耋老当社饮之尊而月旦起乡评之
重者也君子谓公于前无愧者方伯大父行既由隋唐
容春堂集 续集卷八 第 29a 页 WYG1258-0528c.png
之科于后无愧者乃弟令阳山犹出周汉之贡斯像也
自今至于来孙其永为影堂之瞻奉也哉
  节庵茹公像赞
孝友之行孚于家而达于乡共惠之政兆于邑而成于
省钜人长德既为众之所推要地高官乃在丑而无竞
颖先脱于文献之宗屣晚弃乎功名之境以言乎家则
留福孔多以言乎官则去思尤永君子观节庵之号亦
可以得公之槩梗矣彼画史者虽逼真于想像之馀固
容春堂集 续集卷八 第 29b 页 WYG1258-0528d.png
亦堂中之影也夫
  草亭成翁像赞
有巾有巾拟宋欧阳有词有翰出入晋唐有诵有说极
于虞黄贡于王庭循周室之制分为师儒邻苏湖之疆
兴至而溢为图画又无愧于倪王之乡斯人也望之者
以为具神仙之骨相评之者以为称文献之门墙抑孰
知晚膺封典冕而衣裳为山林之光也邪
  魁星赞(二首/)
容春堂集 续集卷八 第 30a 页 WYG1258-0529a.png
维北有斗纪纲三辰孰主张是惟尔有神神兮无方匡
域有象昭我文昌虞周之上
帝车中运四国攸系人亦有言斟酌元气旦建东北惟
尔有神开阳发祥回天下春
  王母献桃图赞
粲然于西池之上者秉太阴之精累然于东海之中者
含初阳之气二物合并恍忽有无如降自天如出从地
可以望之而不可致乃有至人参乎两间感之以神契
容春堂集 续集卷八 第 30b 页 WYG1258-0529b.png
之以意盖将开寿域于乾坤合万物于一视超运世而
上之不论乎千二百岁者也彼周穆之荒游汉朔之剧
戏又奚足计邪
  二泉第一流赞
晦翁之诗有之碧涧日千里其在斯乎吾泉之委亦多
矣此其第一流也观水者舍是何之焉由是于溪以从
川行由是于田以补雨施流哉流哉孰谓其微哉
  吴文定公像赞
容春堂集 续集卷八 第 31a 页 WYG1258-0529c.png
 施生持公画像来以公从子嗣业言请赞乌乎公不
 可复见矣得其遗像能忘言哉焚香敬瞻为之赞曰
文章深厚可以参迁固于汉室德气温纯可以追颜闵
于孔庭大拜虚群望而不见其歉大魁协素论而不见
其盈大雅君子老成典刑
  中斋秦公画赞
此画史追写中斋秦公之真也是虽得其巉岩磊落之
像而未尽其英迈超逸之神即或近之而其方寸之地
容春堂集 续集卷八 第 31b 页 WYG1258-0529d.png
所以发为葩藻运为经纶者固不若听其言观其行者
之为亲也乌乎安得九原起斯人哉
  秋涧韦翁像赞
 惟翁为江左甲族系出吴高陵亭侯昭之后扈宋裕
 陵南迁自云阳徙居无锡西溪里至元溪山徵士尤
 博达无方交与一时名钜入国朝至翁益好古读书
 励行与厉雪庵陈玉溪诸老俱有古人风格隐然为
 东南一古君子无愧世家而高山渺绝于今不可见
容春堂集 续集卷八 第 32a 页 WYG1258-0530a.png
 矣翁殁之若干年其从孙尚志以予知翁之详持像
 徵言为赞俯仰今昔而感慨系之其能无言乎哉
昔见翁之起居也尝援琴而挟书今睹翁之遗像也俨
高冠而长裾抗颜为师足以范模弟子饬身率物足以
表正乡闾乡举大宾邑称钜儒盖自雪庵云亡而典刑
远玉溪沉响而制作虚秋林长逝而书画绝以及翁之
观化而清节靡馀乌乎老成凋丧孰为起予秋高涧枯
我怀其初
容春堂集 续集卷八 第 32b 页 WYG1258-0530b.png
  画龙赞
奋如其髯如瞪如其目如峥如其角(叶/)如画者未能见
见者未能知知嘘为云知腾为雨而乾无端而坤无倪
而莫知其所之谓予不信盍徵诸仲尼乎
  光禄丞天台王公像赞
方严守正不謟不骄布衣被荐卿寺迁乔观其所事则
文皇在御观其所友则文肃同朝乌乎斯人世则遥矣
吾尝闻于其曾玄安得不临风再肃而仰止于台山之
容春堂集 续集卷八 第 33a 页 WYG1258-0530c.png
高邪
  余墨溪赞
崛彊之节著于江汉之南子惠之政敷于䫈海之外此
君子之居官所以称乎民之师帅者也晚归林泉棋局
诗篇巧还造化而与物周旋君子以是而知乎其前谓
之曰贤不其然哉不其然哉
  邹秋泉像赞
翁之壮也家有干蛊之子翁之老也族有折衷之人忠
容春堂集 续集卷八 第 33b 页 WYG1258-0530d.png
信之行终于动物孝悌之德始于润身近之可以称道
乡之良系远之可以称让里之逸民谁为画者于初度
辰我作赞词祈千百春
  谈梧月像赞
薄于利也贡可让厚于义也狱可承亲允赖于养志子
并传于明经风月湛沧浪之水江湖隐少微之星朝为
溪泛晚作山行吏情懒而帻岸野兴逸而舟横若使高
而当焉用之相卑而守不负之丞揆诸今也果孰为重
容春堂集 续集卷八 第 34a 页 WYG1258-0531a.png
孰为轻也邪
  文杰笔赞
 叙曰韩传毛颖托言于秦既录其功而可不知其人
 乎作吴兴宋文杰赞
诸姬之郡诸子之宗崛起湖澨为世效庸而文明之逢
尔泽尔猊尔端尔衷无露尔锋善始令终聿有嘉问附
诸钜工与国运而无穷汝逊不居文房有史赞者泉子
  蔡君习之像赞
容春堂集 续集卷八 第 34b 页 WYG1258-0531b.png
 过静之以其岳翁蔡习之道服小像求予题其上乃
 漫书归焉习之号如竹故末语云
蚤作克家之子晚为在野之臣公府瞿瞿乡党恂恂众
义名而吏服独藜杖而葛巾屐鸿阜而眺晚舫鹅津而
寻春外润以直中虚且真君自谓人之似竹或乃谓竹
之似人非有识乎君子亦恶能传其真邪
  从舅南湖翁像赞
出青于蓝蚤岁之材守黑于白晚年之识力田无求于
容春堂集 续集卷八 第 35a 页 WYG1258-0531c.png
汉科安土有闻于周易天锡寿康人称易直噫我知其
心不于其迹也彼蛇而足如虎而翼亦何为而自取夫
戚戚邪
 
 
 
 
 
容春堂集 续集卷八 第 35b 页 WYG1258-0531d.png
 
 
 
 
 
 
 
 容春堂续集卷八