默庵集-元-安熙卷三

卷三 第 1a 页 WYG1199-0718a.png
钦定四库全书
 默庵集卷三
       元 安熙 撰
 遗文
  斋居对问
或有问于余者曰子之为学其亦有以异于人乎何其
踽踽凉凉独立而无徒也余应之曰余自趋庭日以诵
读六经与夫孔孟之遗书为事幸而私淑于师友而与
卷三 第 1b 页 WYG1199-0718b.png
有闻焉乃知用力于周程夫子以及朱夫子所以继往
圣开来学之书亦将以求夫千载不传之传者以治吾
心而修吾身焉而已矣又何暇他求为哉或曰然则子
之所学其世之所谓道学者耶余曰固然也道之大原
出于天其传在圣贤伏羲神农黄帝之所以继天立极
尧舜禹之所以更相授受成汤文武皋陶伊傅之所以
为君为臣皆此道也吾夫子既不得君师之位以行之
独以列圣之所以相传者笔之于经将以传万世曾子
卷三 第 2a 页 WYG1199-0718c.png
传之子思子思传之孟子孟子没而其传泯矣自是以
来千载馀之间士子溺于记诵训诂词章之习以希名
射利不复知有圣人之学而又有异端之邪说以间之
不有真儒者出孰能有以明斯道于既晦而振百代之
沉迷乎是以濂溪夫子不由师传默契道体建图而著
书二程夫子见而知之扩而大之然后斯道复明于当
世至朱夫子则求其所以用力于喜怒哀乐之未发者而
得乎所谓天下之大本与夫古昔圣贤相传之心是以
卷三 第 2b 页 WYG1199-0718d.png
有以集周程三夫子之大成而折衷之而道以大明既
又以为道之所以不明由说经者之不足以得圣贤之
意于是竭其精力以研穷圣贤之经训作为传注以著
明之至于一字未安一词未备亦必沉潜反覆或达旦
不寐或累日不倦必求至当而后已故章旨字义至微
至细莫不理明词顺易知易行所以妙得古人本旨于
数千载之上使读而味之者如亲见圣贤而面命之其
关于天命之微人心之奥入德之门造道之阈者可谓
卷三 第 3a 页 WYG1199-0719a.png
极深研几探赜索隐发其旨趣而无所遗矣至语学者
入道之序则又使之先读大学以立其规模次及语孟
以尽其蕴奥而后会其归于中庸尺度权衡之既定由
是以穷诸经订群史以及百代之书则将无理之不可
精无事之不可处矣此朱夫子之所以继往圣开来学
而大有功于后世独以世衰道微知德者鲜俗生鄙儒胶
于见闻安于陋习是以不能有以与于此而目之为邪
说者也或曰子之说诚美矣然世之名卿有自以文章
卷三 第 3b 页 WYG1199-0719b.png
为得计而谓不害兼通乎道学者又有自以为真得圣
贤之意而谓朱子解经流于诐淫邪遁异端之说惑世
误人而不自知著为成书以辨之者是皆学者靡然向
之此又何耶余曰皆非也为前之说者其害浅而小为
后之说者其害深而大彼自以文章为得计而谓不害
兼通乎道学者其意但出于恐知道者之议已而为是
说以文之耳其自以为真得圣贤之意而轻视前贤妄
肆诋排庸俗鄙陋浅薄不经而高谈大论旁若无人藉
卷三 第 4a 页 WYG1199-0719c.png
是以济其私而为欺世取名之计学者方以謏闻浅识
未知所向乃并与其心术而坏之则其为害岂浅鲜哉
此予之所以日夕深惧而莫知所以救之者而子尚以
是而为疑耶或曰国朝自元统以来大儒先生以此道
相继而为天下倡或达而在上以致君而行之或穷而
在下以推明前圣后贤之意以淑诸人以传诸后砥柱
屹然壁立万仞者今子以眇然之身而区区焉以是为
学其不起谤议而害身也几希矣子其亦以是而思之
卷三 第 4b 页 WYG1199-0719d.png
乎余曰不然夫道固不以穷达而有加损而人亦不以
穷达贤愚而有异也是其所以亲承其心授精微之旨
而羽翼斯文者其传固有在矣但人之为学则皆当以
是为的而求之庶无差失而可以造夫道之极致是又
安得顾世俗之讥议畏迂儒之曲说屈巳徇物颠倒迷
惑而昧于所从哉或曰彼之所疑盖必有以真见其失
而后为之辨也且子既不之许曷不扬言于众以明晓
之乎余曰彼之为学我知之矣盖尝得其书而读之见
卷三 第 5a 页 WYG1199-0720a.png
其于朱子之说多有不得旨意而妄疑之者甚或不能
知其句读语脉之所在而遂疑其平生为学始终之致
及其所论著或未之见故其所论掣肘矛盾支离浅迫
殊不近圣贤气象以此推之则朱子之语脉旨意尚不
能知又安能指其罅隙而非议之也哉原其本意盖欲
藉是以取名而率然立论曾不知其为害之甚也使其
年益高而于天下之理玩之益熟一旦幡然尽弃其学
而学焉则吾知其必当愤然悔其前日之为而火之矣
卷三 第 5b 页 WYG1199-0720b.png
况君子之学赤反经而巳固不当屑屑然轻与之角胜
负于一日之间也至于甚不得已而不能不辨焉则亦
有所不得而辞者矣或者唯唯而退时余方欲为之剖
其疑而折其辨以发明朱子所传之微意因悉次其语
以自警云至元甲午腊月丁亥书于远游斋
  记斋名
予少与白霫乌君叔备友讲论从容无日不相从也岁
丁亥叔备始从容城刘先生受学凡所授精微之言某
卷三 第 6a 页 WYG1199-0720c.png
亦得与闻其一二由是始慨然有志于正学而不迷于
所向者皆自先生之语发之也自此益相亲厚每一来
所闻必益超绝盖欲相率同门以卒此业者于今七年
矣不幸未能得遂叔备南去㷀㷀独立颓惰无成而先
生亦既谢世今则巳矣勉力大业之志卒不能有以少
遂矣然先生之言拳拳服膺未尝敢坠暇日读先生遗
诗则又往往皆是语也先生之诲我亦谆谆矣某虽至
愚敢不加勉遂摭取先生诗语以远游书于斋之楣间
卷三 第 6b 页 WYG1199-0720d.png
坐对观省庶不忘先生之训且以为鞭绳之助云至元
癸已秋分日
  石州庙学记
石州新修庙学成从兄仲举父寔为郡文学遗书语某
曰吾州居并之西南夙称名郡然其庙学荒茀不治则
有年矣粤大德辛丑知州事郦侯某始慨然谓其僚属
曰夫子之道垂宪万世有国家者所当崇奉见之于诏
旨尚矣今而坠废若是其何以仰称我国家尊严命祀
卷三 第 7a 页 WYG1199-0721a.png
之意而移吾民之观听哉此长民者之责也即以其年
度材致用悉撤其故而一新之上下竞劝不日告成殿
堂斋庑靡不严备象设位序应图合礼独大门未立适
以癸卯地震之变而止后三年丙午今监州阿勒坦公
下车以故事谒于堂下顾瞻俯仰惜郦侯之功止于如
此为之太息即有志焉首选邑之秀民子弟充州学生
仍拨系官间田若干亩以供养士之费宾礼师儒暇目
躬率僚吏听其讲授弦诵洋洋闻者耸动而又以馀力
卷三 第 7b 页 WYG1199-0721b.png
建大门具祭器以终郦侯之事而某适于此时猥承人
乏掌其学事今亦将终更以去矣邦之父老佥谓庙学
之成其难如此而邦君弘文兴化以惠教我民之意又
如此岂可使我之人无传焉合词恳予愿著石章今其
材巳具子其以我故勉为乡人记之且因有以开示其
子弟之愿学者则尤幸也某窃惟古先圣王继天立极
建学立师以教天下后世使皆有以明夫三纲五常之
道而不失乎民生日用彝伦之常而其为教则必始于
卷三 第 8a 页 WYG1199-0721c.png
洒扫应对进退之节礼乐射御书数之文而修其孝弟
忠信以立其本然后从而教之格物致知以尽其道使知
所以诚意正心由身及家自家及国而达之天下其说
具于易诗书春秋论语大学中庸七篇之书此二帝三
王作为君师躬行心得之教吾夫子颜曾思舆之传而
近世大儒周程朱子之所推明者也国家稽古崇儒建
立学宫周遍海内然而此邦独至于今乃始克应明诏
则以为有司者急于簿书期会之为功而不能有以祗
卷三 第 8b 页 WYG1199-0721d.png
承累朝德意之美故耳然则邦民士子被贤君侯之化
其幸为何如哉虽然圣人之言具在方册学者诚能从
事于古者小学之书而励志乎孝弟忠信礼义廉耻之
行则学之本立矣然后先之大学以立其规模参之论
孟以尽其蕴奥而后会其极于中庸于以穷诸经订群
史建立大本经纶大经读天下之书论天下之事无所
为而不成无所处而不当其于穷理修身齐家治国及
平天下者真无以见其难矣某愚不肖曷足以与此顾
卷三 第 9a 页 WYG1199-0722a.png
念先茔所托独未克展拜扫修谒之敬尝以为恨今乃
获因文字托姓名以纪吾邦之盛事兹诚大幸矧重以
仲举父之命耶是以忘其固陋承命不辞为之识其本
末如此因窃并记所闻示其诸生俾母忽其邦君之教
且又以告夫后之为师弟子者使亦皆知所用力焉郦
侯某郡人今为某官阿勒坦公某族人好贤乐善本乎天
性由宿卫王府授今职勤政爱民多可纪云又明年丁
未阳月既望龙冈安某记
卷三 第 9b 页 WYG1199-0722b.png
  与乌叔备书
五月一日某顿首再拜叔备畏友执事从善归虽不奉
教就审侍履从容足慰怀想但相别踰年不得以会晤
为深恨耳前月十九日闻汎翁先生讣音即以一书附
驿使持去必已达斯文不幸山颓梁坏后学无所师仰
痛哉痛哉恭惟义重心丧哀慕纯至何以堪处伏愿节
哀俯从礼制是所深望某学晚无知幸蒙私淑及尊兄
诱掖似觉少进但一二年来离群索居颇似颓惰然欲
卷三 第 10a 页 WYG1199-0722c.png
见先生之心无须臾忘梦寐之间如或瞻仰而先生亦
屡辱见闻欲教之意甚厚所望一拜德容俾列侍下得
少伸钻仰之志此莫大之幸岂意天丧斯文而先生没
矣痛哉痛哉终身之恨也而今而后惟有一意问学亲
贤取友勉力孳孳死而后巳庶可上不负先生私淑之
教中不负朋友期望之心下不负某愚勉力大业之初
志也顾念无以报先生之恩独有奔赴几筵一致薄奠
举觞大恸以荐此哀诚庶乎其可已不审高明何以见
卷三 第 10b 页 WYG1199-0722d.png
教又意尊兄必往致奠故且尼其行引领以俟车从之
过欲藉提挈之力耳早命驾甚幸所欲言者甚众俟相
见得以面叩耳人回姑此奉寄窃冀进学自爱不宣
  又
七月日某顿首再拜上启叔备尊兄侍史一别七年岂胜
向仰人来获闻动静聊以为慰又闻春间尝以酒致疾
虽已得愈然中情犹不能释然也即辰新秋犹热恭惟
调摄有道侍履益以康佳矣然尊兄早亲有道笃志力
卷三 第 11a 页 WYG1199-0723a.png
行人望所属不可不重为此道保惜也愿兄留意更加
慎节以迓新祉以慰友朋期望之意幸甚幸甚易说精
要想已就绪丁亥集赤当脱稿恨不得陪侍左右侧闻
高论也某一来此行及三载独学无友益以荒惰然随
分读书小作程课玩心观理更于应事接物间体验警
省亦略有效但觉悔尤山积尤日夕增惧耳四书集义
精要近因读朱子文集对校一过尚多有疑误别纸录
呈前书索写一部为无善书者不曾写得幸因书来将
卷三 第 11b 页 WYG1199-0723b.png
某前后录出纳上可疑条段以一言可否之使得有所
据依改正纳上也疑此书初脱稿先生未使学者校勘
故多有此误虽非大义所关然亦不可不订正也近因
看诗传亦欲取朱子文集及语录之言凡涉论诗有与
集传相发明者依精要例写出以便初学亦似有益然
亦未暇写出也又尝病读春秋者只知读左氏而不读
正经欲节取左氏传文议论叙事本末始终依仿通鉴
纲目作小字注之经文之下以类相从各附本句凡左
卷三 第 12a 页 WYG1199-0723c.png
氏浮夸乖戾之语皆删去之秦汉以来大儒先生之言
及诸家说可取者亦略节取附注其后庶观春秋者有
以考传而读左氏者赤知有经其大旨一以朱子为本
而达于张程以求圣人之意不审高明以为如何其他
所欲言者甚众千里相望渺不可得极思向来承晤之
乐复何时而可遂耶伏纸引领不胜驰情因便不惜痛
加鞭策至幸至幸此间惟王仲安时相见渠读四书甚
有得处时与之语赤多有警助去岁又得一王仪伯年
卷三 第 12b 页 WYG1199-0723d.png
二十五六曾从董宗道受四书诗书传好学不倦作文
字亦可观岁一至山中时来晤语也
  与叔父书
八月二十日从子某顿首再拜上覆叔父座前七月二
日白天民来得拜手墨兼就审尊体平复深用欣慰即
日秋凉伏惟尊体起居益以康佳叔母两兄以下俱无
恙此间大人以下俱如昨大人自有书老母目疾已如
此未闻愈期但身体粗康健饮食亦不减赖此差自慰
卷三 第 13a 页 WYG1199-0724a.png
耳三月中为煦弟娶妇然凡家事次第犹未整理所居
又议迁徙恐直至年终方得定叠也又承秋莫欲东还
至河北此某辈夙昔所望也幸幸真定今年粟麦颇贱
易以居止叔父晚年得守坟墓与大人相聚以教诸子
弟侄何乐如之想尊意赤已及此矣又谓某读书次第
当以古人用心处用心则可毋以今日虚名被扰此固
某愚平生为学之本志而不能遂者今承尊谕恨不得
拜侍而卒请其目也盖某自少闻汎翁先生道学之裔
卷三 第 13b 页 WYG1199-0724b.png
即心悦而诚服之慨然有求道之志以为为学而不往
见真可谓虚生者岂意某愚立志不勇乃至于此每一
念之未尝不悲恨也何时遂侍究此衷情新旧所作诗
文今以录呈亦可以少见愚平日之志矣而今而后某
独学无友益以为惧伏望叔父有以见教千万至幸馀
不能悉萧惟斗诗近于白天民处见之或别有甚文字
令百六弟录得寄示亦可六原二弟读书无令辍叔父
果还真定时朝夕教育某愿任之白天民说三兄四兄
卷三 第 14a 页 WYG1199-0724c.png
各失一子不知为谁再书批来某房下去年举一女名
宜宁今已能行矣并及之鄂州时有来书二姐及归宁
俱安世臣在理问所中甚平善二兄自有书苑甥自有
书不缕缕时向莫寒伏乞顺时益加保爱千万至祝不
备某再拜叔父座前
 
 
 
卷三 第 14b 页 WYG1199-0724d.png
 
 
 
 
 
 
 
 默庵集卷三